Traditional

題崔常侍濟源莊

谷口誰家住,雲扃鎖竹泉。
主人何處去,蘿薜換貂蟬。
籍在金閨內,班排玉扆前。
誠知憶山水,歸得是何年?

Simplified

题崔常侍济源庄

谷口谁家住,云扃锁竹泉。
主人何处去,萝薜换貂蝉。
籍在金闺内,班排玉扆前。
诚知忆山水,归得是何年?

Pronunciation

tí cuī cháng shì jì yuán zhuāng

gǔ kǒu shuí jiā zhù , yún jiōng suǒ zhú quán 。
zhǔ rén hé chǔ qù , luó bì huàn diāo chán 。
jí zài jīn guī nèi , bān pái yù yǐ qián 。
chéng zhī yì shān shuǐ , guī dé shì hé nián ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.