Traditional

題州北路傍老柳樹

皮枯緣受風霜久,條短為經攀折頻。
但見半衰當此路,不知初種是何人。
雪花零碎逐年減,煙葉稀疏隨分新。
莫道老株芳意少,逢春猶勝不逢春。

Simplified

题州北路傍老柳树

皮枯缘受风霜久,条短为经攀折频。
但见半衰当此路,不知初种是何人。
雪花零碎逐年减,烟叶稀疏随分新。
莫道老株芳意少,逢春犹胜不逢春。

Pronunciation

tí zhōu běi lù bàng lǎo liǔ shù

pí kū yuán shòu fēng shuāng jiǔ , tiáo duǎn wéi jīng pān zhē pín 。
dàn jiàn bàn shuāi dāng cǐ lù , bù zhī chū zhǒng shì hé rén 。
xuě huā líng suì zhú nián jiǎn , yān yè xī shū suí fēn xīn 。
mò dào lǎo zhū fāng yì shǎo , féng chūn yóu shèng bù féng chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.