Traditional

題平泉薛家雪堆莊

怪石千年應自結,靈泉一帶是誰開?
蹙為宛轉青蛇項,噴作玲瓏白雪堆。
赤日旱天長看雨,玄陰臘月亦聞雷。
所嗟地去都門遠,不得肩舁每日來。

Simplified

题平泉薛家雪堆庄

怪石千年应自结,灵泉一带是谁开?
蹙为宛转青蛇项,喷作玲珑白雪堆。
赤日旱天长看雨,玄阴腊月亦闻雷。
所嗟地去都门远,不得肩舁每日来。

Pronunciation

tí píng quán xuē jiā xuě duī zhuāng

guài shí qiān nián yīng zì jié , líng quán yī dài shì shuí kāi ?
cù wéi wǎn zhuǎn qīng shé xiàng , pēn zuò líng lóng bái xuě duī 。
chì rì hàn tiān cháng kàn yǔ , xuán yīn xī yuè yì wén léi 。
suǒ jiē dì qù dū mén yuǎn , bù dé jiān yú měi rì lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.