Traditional

題廬山山下湯泉

一眼湯泉流向東,浸泥澆草暖無功。
驪山溫水因何事,流入金鋪玉甃中。

Simplified

题庐山山下汤泉

一眼汤泉流向东,浸泥浇草暖无功。
骊山温水因何事,流入金铺玉甃中。

Pronunciation

tí lú shān shān xià tāng quán

yī yǎn tāng quán liú xiàng dōng , jìn ní jiāo cǎo nuǎn wú gōng 。
lí shān wēn shuǐ yīn hé shì , liú rù jīn pū yù zhòu zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.