Traditional

題座隅

手不任執殳,肩不能荷鋤。
量力揆所用,曾不敵一夫。
幸因筆硯功,得升仕進途。
歷官凡五六,祿俸及妻孥。
左右有兼仆,出入有單車。
自奉雖不厚,亦不至饑劬。
若有人及此,旁觀為何如?
雖賢亦為幸,況我鄙且愚。
伯夷古賢人,魯山亦其徒。
時哉無奈何,俱化為餓殍。
念彼益自愧,不敢忘斯須。
平生榮利心,破滅無遺余。
猶恐塵妄起,題此於座隅。

Simplified

题座隅

手不任执殳,肩不能荷锄。
量力揆所用,曾不敌一夫。
幸因笔砚功,得升仕进途。
历官凡五六,禄俸及妻孥。
左右有兼仆,出入有单车。
自奉虽不厚,亦不至饥劬。
若有人及此,旁观为何如?
虽贤亦为幸,况我鄙且愚。
伯夷古贤人,鲁山亦其徒。
时哉无奈何,俱化为饿殍。
念彼益自愧,不敢忘斯须。
平生荣利心,破灭无遗余。
犹恐尘妄起,题此于座隅。

Pronunciation

tí zuò yú

shǒu bù rèn zhí shū , jiān bù néng hé chú 。
liáng lì kuí suǒ yòng , zēng bù dí yī fū 。
xìng yīn bǐ yàn gōng , dé shēng shì jìn tú 。
lì guān fán wǔ liù , lù fèng jí qī nú 。
zuǒ yòu yǒu jiān pū , chū rù yǒu dān chē 。
zì fèng suī bù hòu , yì bù zhì jī qú 。
ruò yǒu rén jí cǐ , páng guān wéi hé rú ?
suī xián yì wéi xìng , kuàng wǒ bǐ qiě yú 。
bó yí gǔ xián rén , lǔ shān yì qí tú 。
shí zāi wú nài hé , jù huà wéi è piǎo 。
niàn bǐ yì zì kuì , bù gǎn wàng sī xū 。
píng shēng róng lì xīn , pò miè wú yí yú 。
yóu kǒng chén wàng qǐ , tí cǐ yú zuò yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.