Traditional

題庵壁

破屋颼颼雀鼠穿,邇來四壁愈蕭然。
錢多孰謂可使鬼,人眾何嘗能勝天?
禿尾驢遊雲外寺,長須奴引竹間泉。
更余一事猶當勉,讀易從今十絕編。

Simplified

题庵壁

破屋飕飕雀鼠穿,迩来四壁愈萧然。
钱多孰谓可使鬼,人众何尝能胜天?
秃尾驴游云外寺,长须奴引竹间泉。
更余一事犹当勉,读易从今十绝编。

Pronunciation

tí ān bì

pò wū sōu sōu què shǔ chuān , ěr lái sì bì yù xiāo rán 。
qián duō shú wèi kě shǐ guǐ , rén zhòng hé cháng néng shèng tiān ?
tū wěi lǘ yóu yún wài sì , cháng xū nú yǐn zhú jiān quán 。
gēng yú yī shì yóu dāng miǎn , dú yì cóng jīn shí jué biān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.