Traditional

題報恩寺

好是清涼地,都無系絆身。
晚晴宜野寺,秋景屬閑人。
凈石堪敷坐,寒泉可濯巾。
自慚容鬢上,猶帶郡庭塵。

Simplified

题报恩寺

好是清凉地,都无系绊身。
晚晴宜野寺,秋景属闲人。
净石堪敷坐,寒泉可濯巾。
自惭容鬓上,犹带郡庭尘。

Pronunciation

tí bào ēn sì

hǎo shì qīng liáng dì , dū wú xì bàn shēn 。
wǎn qíng yí yě sì , qiū jǐng shǔ xián rén 。
jìng shí kān fū zuò , hán quán kě zhuó jīn 。
zì cán róng bìn shàng , yóu dài jùn tíng chén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.