Traditional

題故元少尹集後二首

黃壤詎知我?
白頭徒憶君。
唯將老年淚,一灑故人文。
遺文三十軸,軸軸金玉聲。
龍門原上土,埋骨不埋名。

Simplified

题故元少尹集后二首

黄壤讵知我?
白头徒忆君。
唯将老年泪,一洒故人文。
遗文三十轴,轴轴金玉声。
龙门原上土,埋骨不埋名。

Pronunciation

tí gù yuán shǎo yǐn jí hòu èr shǒu

huáng rǎng jù zhī wǒ ?
bái tóu tú yì jūn 。
wéi jiāng lǎo nián lèi , yī sǎ gù rén wén 。
yí wén sān shí zhóu , zhóu zhóu jīn yù shēng 。
lóng mén yuán shàng tǔ , mái gǔ bù mái míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.