Traditional

題故曹王宅 宅在檀溪。

甲第何年置,朱門此地開。
山當賓閣出,溪繞妓堂回。
覆井桐新長,蔭窗竹舊栽。
池荒紅菡萏,砌老綠莓苔。
捐館梁王去,思人楚客來。
西園非蓋處,依舊月徘徊。

Simplified

题故曹王宅 宅在檀溪。

甲第何年置,朱门此地开。
山当宾阁出,溪绕妓堂回。
覆井桐新长,荫窗竹旧栽。
池荒红菡萏,砌老绿莓苔。
捐馆梁王去,思人楚客来。
西园非盖处,依旧月徘徊。

Pronunciation

tí gù cáo wáng zhái zhái zài tán xī 。

jiǎ dì hé nián zhì , zhū mén cǐ dì kāi 。
shān dāng bīn gé chū , xī rào jì táng huí 。
fù jǐng tóng xīn cháng , yīn chuāng zhú jiù zāi 。
chí huāng hóng hàn dàn , qì lǎo lǜ méi tái 。
juān guǎn liáng wáng qù , sī rén chǔ kè lái 。
xī yuán fēi gài chǔ , yī jiù yuè pái huái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.