Traditional

題文集櫃

破柏作書櫃,櫃牢柏復堅。
收貯誰家集,題雲白樂天。
我生業文字,自幼及老年。
前後七十卷,小大三千篇。
誠知終散失,未忍遽棄捐。
自開自鎖閉,置在書帷前。
身是鄧伯道,世無王仲宣。
隻應分付女,留與外孫傳。

Simplified

题文集柜

破柏作书柜,柜牢柏复坚。
收贮谁家集,题云白乐天。
我生业文字,自幼及老年。
前后七十卷,小大三千篇。
诚知终散失,未忍遽弃捐。
自开自锁闭,置在书帷前。
身是邓伯道,世无王仲宣。
只应分付女,留与外孙传。

Pronunciation

tí wén jí guì

pò bǎi zuò shū guì , guì láo bǎi fù jiān 。
shōu zhù shuí jiā jí , tí yún bái lè tiān 。
wǒ shēng yè wén zì , zì yòu jí lǎo nián 。
qián hòu qī shí juàn , xiǎo dà sān qiān piān 。
chéng zhī zhōng sàn shī , wèi rěn jù qì juān 。
zì kāi zì suǒ bì , zhì zài shū wéi qián 。
shēn shì dèng bó dào , shì wú wáng zhòng xuān 。
zhī yīng fēn fù nǚ , liú yǔ wài sūn chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.