Traditional

題齋壁

舴艋為家一老翁,陽狂羞與俗人同。
夢回菱曲漁歌裏,身寄蘋洲蓼浦中。
斷簡塵埃存治道,高丘草棘閉英雄。
旗亭村酒何勞醉,聊豁平生芥蔕胸。

Simplified

题斋壁

舴艋为家一老翁,阳狂羞与俗人同。
梦回菱曲渔歌里,身寄苹洲蓼浦中。
断简尘埃存治道,高丘草棘闭英雄。
旗亭村酒何劳醉,聊豁平生芥蔕胸。

Pronunciation

tí zhāi bì

zé měng wéi jiā yī lǎo wēng , yáng kuáng xiū yǔ sú rén tóng 。
mèng huí líng qū yú gē lǐ , shēn jì píng zhōu liǎo pǔ zhōng 。
duàn jiǎn chén āi cún zhì dào , gāo qiū cǎo jí bì yīng xióng 。
qí tíng cūn jiǔ hé láo zuì , liáo huō píng shēng jiè dì xiōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.