Traditional

題齋壁

鏡水西頭破茅屋,紹興初載舊書生。
門無車馬終年靜,身臥雲山萬事輕。
三釜昔傷貧藉祿,一廛今幸老為氓。
斷蓬不是無飛處,莫與飄風牴死爭。

Simplified

题斋壁

镜水西头破茅屋,绍兴初载旧书生。
门无车马终年静,身卧云山万事轻。
三釜昔伤贫藉禄,一廛今幸老为氓。
断蓬不是无飞处,莫与飘风抵死争。

Pronunciation

tí zhāi bì

jìng shuǐ xī tóu pò máo wū , shào xīng chū zài jiù shū shēng 。
mén wú chē mǎ zhōng nián jìng , shēn wò yún shān wàn shì qīng 。
sān fǔ xī shāng pín jiè lù , yī chán jīn xìng lǎo wéi méng 。
duàn péng bù shì wú fēi chǔ , mò yǔ piāo fēng dǐ sǐ zhēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.