Traditional

題新居呈王尹兼簡府中三掾

弊宅須重葺,貧家乏羨財。
橋憑川守造,樹倩府僚栽。
朱板新猶濕,紅英暖漸開。
仍期更攜酒,倚檻看花來。

Simplified

题新居呈王尹兼简府中三掾

弊宅须重葺,贫家乏羡财。
桥凭川守造,树倩府僚栽。
朱板新犹湿,红英暖渐开。
仍期更携酒,倚槛看花来。

Pronunciation

tí xīn jū chéng wáng yǐn jiān jiǎn fǔ zhōng sān yuàn

bì zhái xū zhòng qì , pín jiā fá xiàn cái 。
qiáo píng chuān shǒu zào , shù qiàn fǔ liáo zāi 。
zhū bǎn xīn yóu shī , hóng yīng nuǎn jiàn kāi 。
réng qī gēng xié jiǔ , yǐ jiàn kàn huā lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.