Traditional

題新居寄元八

青龍岡北近西邊,移入新居便泰然。
冷巷閉門無客到,暖檐移榻向陽眠。
階墀寬窄才容足,墻壁高低粗及肩。
莫羨升平元八宅,自思買用幾多錢。

Simplified

题新居寄元八

青龙冈北近西边,移入新居便泰然。
冷巷闭门无客到,暖檐移榻向阳眠。
阶墀宽窄才容足,墙壁高低粗及肩。
莫羡升平元八宅,自思买用几多钱。

Pronunciation

tí xīn jū jì yuán bā

qīng lóng gāng běi jìn xī biān , yí rù xīn jū biàn tài rán 。
lěng xiàng bì mén wú kè dào , nuǎn yán yí tà xiàng yáng mián 。
jiē chí kuān zhǎi cái róng zú , qiáng bì gāo dī cū jí jiān 。
mò xiàn shēng píng yuán bā zhái , zì sī mǎi yòng jī duō qián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.