Traditional

題新昌所居

宅小人煩悶,泥深馬鈍頑。
街東閑處住,日午熱時還。
院窄難栽竹,墻高不見山。
唯應方寸內,此地覓寬閑。

Simplified

题新昌所居

宅小人烦闷,泥深马钝顽。
街东闲处住,日午热时还。
院窄难栽竹,墙高不见山。
唯应方寸内,此地觅宽闲。

Pronunciation

tí xīn chāng suǒ jū

zhái xiǎo rén fán mèn , ní shēn mǎ dùn wán 。
jiē dōng xián chǔ zhù , rì wǔ rè shí huán 。
yuàn zhǎi nán zāi zhú , qiáng gāo bù jiàn shān 。
wéi yīng fāng cùn nèi , cǐ dì mì kuān xián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.