Traditional

題新澗亭

今日望鄉迷處所,猿聲暮雨一時來。

Simplified

题新涧亭

今日望乡迷处所,猿声暮雨一时来。

Pronunciation

tí xīn jiàn tíng

jīn rì wàng xiāng mí chǔ suǒ , yuán shēng mù yǔ yī shí lái 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.