Traditional

題新澗亭兼酬寄朝中親故見贈

何處披襟風快哉,一亭臨澗四門開。
金章紫綬辭腰去,白石清泉就眼來。
自得所宜還獨樂,各行其誌莫相咳。
禽魚出得池籠後,縱有人呼可更回。

Simplified

题新涧亭兼酬寄朝中亲故见赠

何处披襟风快哉,一亭临涧四门开。
金章紫绶辞腰去,白石清泉就眼来。
自得所宜还独乐,各行其志莫相咳。
禽鱼出得池笼后,纵有人呼可更回。

Pronunciation

tí xīn jiàn tíng jiān chóu jì zhāo zhōng qīn gù jiàn zèng

hé chǔ pī jīn fēng kuài zāi , yī tíng lín jiàn sì mén kāi 。
jīn zhāng zǐ shòu cí yāo qù , bái shí qīng quán jiù yǎn lái 。
zì dé suǒ yí huán dú lè , gè xíng qí zhì mò xiāng ké 。
qín yú chū dé chí lóng hòu , zòng yǒu rén hū kě gēng huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.