Traditional

題新館

曾為白社羈遊子,今作朱門醉飽身。
十萬戶州尤覺貴,二千石祿敢言貧。
重裘每念單衣士,兼味常思旅食人。
新館寒來多少客,欲回歌酒暖風塵。

Simplified

题新馆

曾为白社羁游子,今作朱门醉饱身。
十万户州尤觉贵,二千石禄敢言贫。
重裘每念单衣士,兼味常思旅食人。
新馆寒来多少客,欲回歌酒暖风尘。

Pronunciation

tí xīn guǎn

zēng wéi bái shè jī yóu zǐ , jīn zuò zhū mén zuì bǎo shēn 。
shí wàn hù zhōu yóu jué guì , èr qiān shí lù gǎn yán pín 。
zhòng qiú měi niàn dān yī shì , jiān wèi cháng sī lǚ shí rén 。
xīn guǎn hán lái duō shǎo kè , yù huí gē jiǔ nuǎn fēng chén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.