Traditional

題施山人野居

得道應無著,謀生亦不妨。
春泥秧稻暖,夜火焙茶香。
水巷風塵少,松齋日月長。
高閑真是貴,何處覓侯王?

Simplified

题施山人野居

得道应无著,谋生亦不妨。
春泥秧稻暖,夜火焙茶香。
水巷风尘少,松斋日月长。
高闲真是贵,何处觅侯王?

Pronunciation

tí shī shān rén yě jū

dé dào yīng wú zhù , móu shēng yì bù fáng 。
chūn ní yāng dào nuǎn , yè huǒ bèi chá xiāng 。
shuǐ xiàng fēng chén shǎo , sōng zhāi rì yuè cháng 。
gāo xián zhēn shì guì , hé chǔ mì hóu wáng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.