Traditional

題舊寫真圖

我昔三十六,寫貌在丹青。
我今四十六,衰悴臥江城。
豈止十年老,曾與眾苦並。
一照舊圖畫,無復昔儀形。
形影默相顧,如弟對老兄。
況使他人見,能不昧平生?
羲和鞭日走,不為我少停。
形骸屬日月,老去何足驚。
所恨淩煙閣,不得畫功名。

Simplified

题旧写真图

我昔三十六,写貌在丹青。
我今四十六,衰悴卧江城。
岂止十年老,曾与众苦并。
一照旧图画,无复昔仪形。
形影默相顾,如弟对老兄。
况使他人见,能不昧平生?
羲和鞭日走,不为我少停。
形骸属日月,老去何足惊。
所恨凌烟阁,不得画功名。

Pronunciation

tí jiù xiě zhēn tú

wǒ xī sān shí liù , xiě mào zài dān qīng 。
wǒ jīn sì shí liù , shuāi cuì wò jiāng chéng 。
qǐ zhǐ shí nián lǎo , zēng yǔ zhòng kǔ bìng 。
yī zhào jiù tú huà , wú fù xī yí xíng 。
xíng yǐng mò xiāng gù , rú dì duì lǎo xiōng 。
kuàng shǐ tā rén jiàn , néng bù mèi píng shēng ?
xī hé biān rì zǒu , bù wéi wǒ shǎo tíng 。
xíng hái shǔ rì yuè , lǎo qù hé zú jīng 。
suǒ hèn líng yān gé , bù dé huà gōng míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.