Traditional

題明霞臺

野人本自不求名,欲向山中過一生。
莫嫌憔悴無知己,別有煙霞似弟兄。

Simplified

题明霞台

野人本自不求名,欲向山中过一生。
莫嫌憔悴无知己,别有烟霞似弟兄。

Pronunciation

tí míng xiá tái

yě rén běn zì bù qiú míng , yù xiàng shān zhōng guò yī shēng 。
mò xián qiáo cuì wú zhī jǐ , bié yǒu yān xiá sì dì xiōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.