Traditional

題昭上人房

沃州傳教後,百衲老空林。
慮盡朝昏磬,禪隨坐臥心。
鶴飛湖草迥,門閉野雲深。
地與天臺接,中峰早晚尋。

Simplified

题昭上人房

沃州传教后,百衲老空林。
虑尽朝昏磬,禅随坐卧心。
鹤飞湖草迥,门闭野云深。
地与天台接,中峰早晚寻。

Pronunciation

tí zhāo shàng rén fáng

wò zhōu chuán jiào hòu , bǎi nà lǎo kōng lín 。
lǜ jìn zhāo hūn qìng , chán suí zuò wò xīn 。
hè fēi hú cǎo jiǒng , mén bì yě yún shēn 。
dì yǔ tiān tái jiē , zhōng fēng zǎo wǎn xún 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.