Traditional

題朗之槐亭

春風可惜無多日,家醞唯殘軟半瓶。
猶望君歸同一醉,籃舁早晚入槐亭。

Simplified

题朗之槐亭

春风可惜无多日,家酝唯残软半瓶。
犹望君归同一醉,篮舁早晚入槐亭。

Pronunciation

tí lǎng zhī huái tíng

chūn fēng kě xī wú duō rì , jiā yùn wéi cán ruǎn bàn píng 。
yóu wàng jūn guī tóng yī zuì , lán yú zǎo wǎn rù huái tíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.