Traditional

題望海亭亭在臥龍絕頂

瑞龍千丈何蜿蜒,蒼鱗翠鬣翔江邊。
路逢鏡湖乃下駐,玩珠不去知何年。
七州元帥擁畫戟,全家終日樓居仙。
霜笳一曲入銀漢,碧瓦萬疊浮嵐煙。
其間望海最傑觀,疏豁坐占蓬萊先。
風雲變化幾席上,蛟鼉出沒闌幹前。
手捫心房倚北鬥,眼中萬象俱森然。
尚書喚客共領略,遠坊十裏聞管弦。
從容賦詩出妙思,超絕欲拍微之肩。
坐中有客垂九十,追逐無路空自憐。
夜闌客散公歸院,笙歌隱隱在半天。
向來老客今何處?
菱唱三更起釣船。

Simplified

题望海亭亭在卧龙绝顶

瑞龙千丈何蜿蜒,苍鳞翠鬣翔江边。
路逢镜湖乃下驻,玩珠不去知何年。
七州元帅拥画戟,全家终日楼居仙。
霜笳一曲入银汉,碧瓦万叠浮岚烟。
其间望海最杰观,疏豁坐占蓬莱先。
风云变化几席上,蛟鼍出没阑干前。
手扪心房倚北斗,眼中万象俱森然。
尚书唤客共领略,远坊十里闻管弦。
从容赋诗出妙思,超绝欲拍微之肩。
坐中有客垂九十,追逐无路空自怜。
夜阑客散公归院,笙歌隐隐在半天。
向来老客今何处?
菱唱三更起钓船。

Pronunciation

tí wàng hǎi tíng tíng zài wò lóng jué dǐng

ruì lóng qiān zhàng hé wān yán , cāng lín cuì liè xiáng jiāng biān 。
lù féng jìng hú nǎi xià zhù , wán zhū bù qù zhī hé nián 。
qī zhōu yuán shuài yōng huà jǐ , quán jiā zhōng rì lóu jū xiān 。
shuāng jiā yī qū rù yín hàn , bì wǎ wàn dié fú lán yān 。
qí jiān wàng hǎi zuì jié guān , shū huō zuò zhān péng lái xiān 。
fēng yún biàn huà jī xí shàng , jiāo tuó chū méi lán gān qián 。
shǒu mén xīn fáng yǐ běi dǒu , yǎn zhōng wàn xiàng jù sēn rán 。
shàng shū huàn kè gòng lǐng l cóng róng fù shī chū miào sī , chāo jué yù pāi wēi zhī jiān 。
zuò zhōng yǒu kè chuí jiǔ shí , zhuī zhú wú lù kōng zì lián 。
yè lán kè sàn gōng guī yuàn , shēng gē yǐn yǐn zài bàn tiān 。
xiàng lái lǎo kè jīn hé chǔ ?
líng chàng sān gēng qǐ diào chuán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.