Traditional

題李十一東亭

相思夕上松臺立,蛩思蟬聲滿耳秋。
惆悵東亭風月好,主人今夜在鄜州。

Simplified

题李十一东亭

相思夕上松台立,蛩思蝉声满耳秋。
惆怅东亭风月好,主人今夜在鄜州。

Pronunciation

tí lǐ shí yī dōng tíng

xiāng sī xī shàng sōng tái lì , qióng sī chán shēng mǎn ěr qiū 。
chóu chàng dōng tíng fēng yuè hǎo , zhǔ rén jīn yè zài fū zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.