Traditional

題李少府別業

尋得仙家不姓梅,馬嘶人語出塵埃。
竹和庭上春煙動,花帶溪頭曉露開。
繞岸白雲終日在,傍松黃鶴有時來。
何年亦作圍棋伴,一到松間醉一回。

Simplified

题李少府别业

寻得仙家不姓梅,马嘶人语出尘埃。
竹和庭上春烟动,花带溪头晓露开。
绕岸白云终日在,傍松黄鹤有时来。
何年亦作围棋伴,一到松间醉一回。

Pronunciation

tí lǐ shǎo fǔ bié yè

xún dé xiān jiā bù xìng méi , mǎ sī rén yǔ chū chén āi 。
zhú hé tíng shàng chūn yān dòng , huā dài xī tóu xiǎo lù kāi 。
rào àn bái yún zhōng rì zài , bàng sōng huáng hè yǒu shí lái 。
hé nián yì zuò wéi qí bàn , yī dào sōng jiān zuì yī huí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.