Traditional

題李山人

廚無煙火室無妻,籬落蕭條屋舍低。
每日將何療饑渴?
井華雲粉一刀圭。

Simplified

题李山人

厨无烟火室无妻,篱落萧条屋舍低。
每日将何疗饥渴?
井华云粉一刀圭。

Pronunciation

tí lǐ shān rén

chú wú yān huǒ shì wú qī , lí luò xiāo tiáo wū shè dī 。
měi rì jiāng hé liáo jī kě ?
jǐng huá yún fěn yī dāo guī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.