Traditional

題村店壁

五十年來命壓頭,即今殘發不禁愁。
亂鴉陣起霜天晚,落葉聲乾古渡秋。
小市啜醨聊兀傲,長亭秣蹇得遲留。
一身自處窮如許,幸是無因為國謀。

Simplified

题村店壁

五十年来命压头,即今残发不禁愁。
乱鸦阵起霜天晚,落叶声乾古渡秋。
小市啜醨聊兀傲,长亭秣蹇得迟留。
一身自处穷如许,幸是无因为国谋。

Pronunciation

tí cūn diàn bì

wǔ shí nián lái mìng yā tóu , jí jīn cán fā bù jīn chóu 。
luàn yā zhèn qǐ shuāng tiān wǎn , luò yè shēng qián gǔ dù qiū 。
xiǎo shì chuò lí liáo wù ào , cháng tíng mò jiǎn dé chí liú 。
yī shēn zì chǔ qióng rú xǔ , xìng shì wú yīn wéi guó móu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.