Traditional

題楊穎士西亭

靜得亭上境,遠諧塵外蹤。
憑軒東南望,鳥滅山重重。
竹露冷煩襟,杉風清病容。
曠然宜真趣,道與心相逢。
即此可遺世,何必蓬壺峰。

Simplified

题杨颖士西亭

静得亭上境,远谐尘外踪。
凭轩东南望,鸟灭山重重。
竹露冷烦襟,杉风清病容。
旷然宜真趣,道与心相逢。
即此可遗世,何必蓬壶峰。

Pronunciation

tí yáng yǐng shì xī tíng

jìng dé tíng shàng jìng , yuǎn xié chén wài zōng 。
píng xuān dōng nán wàng , niǎo miè shān zhòng zhòng 。
zhú lù lěng fán jīn , shān fēng qīng bìng róng 。
kuàng rán yí zhēn qù , dào yǔ xīn xiāng féng 。
jí cǐ kě yí shì , hé bì péng hú fēng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.