Traditional

題柴言山水

懸水三十仞,疾雷聞數裏。
正暑凜生秋,倚杖者誰子?

Simplified

题柴言山水

悬水三十仞,疾雷闻数里。
正暑凛生秋,倚杖者谁子?

Pronunciation

tí chái yán shān shuǐ

xuán shuǐ sān shí rèn , jí léi wén shù lǐ 。
zhèng shǔ lǐn shēng qiū , yǐ zhàng zhě shuí zǐ ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.