Traditional

題柴言山水

高秋風雨天,幽居詩酒地。
君看此氣象,其可折簡致?

Simplified

题柴言山水

高秋风雨天,幽居诗酒地。
君看此气象,其可折简致?

Pronunciation

tí chái yán shān shuǐ

gāo qiū fēng yǔ tiān , yōu jū shī jiǔ dì 。
jūn kàn cǐ qì xiàng , qí kě zhē jiǎn zhì ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.