Traditional

題柴言山水

草亭臨峭絕,霜嶂起嶙峋。
危磴儻可上,老夫思蔔鄰。

Simplified

题柴言山水

草亭临峭绝,霜嶂起嶙峋。
危磴傥可上,老夫思卜邻。

Pronunciation

tí chái yán shān shuǐ

cǎo tíng lín qiào jué , shuāng zhàng qǐ lín xún 。
wēi dèng tǎng kě shàng , lǎo fū sī bǔ lín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.