Traditional

題橋南堂圖

平生不識橋南路,聞道清流帶煙樹。
今朝開卷一欣然,恍若身親到其處。
徐郎獨立嶷如山,招不能來麾不去。
舊居萬瓦碧浮煙,結茅卻就橋南住。
雪盡春生水似藍,想君清嘯釣魚庵。
道上紅塵高十丈,斷無一點到橋南。

Simplified

题桥南堂图

平生不识桥南路,闻道清流带烟树。
今朝开卷一欣然,恍若身亲到其处。
徐郎独立嶷如山,招不能来麾不去。
旧居万瓦碧浮烟,结茅却就桥南住。
雪尽春生水似蓝,想君清啸钓鱼庵。
道上红尘高十丈,断无一点到桥南。

Pronunciation

tí qiáo nán táng tú

píng shēng bù shí qiáo nán lù , wén dào qīng liú dài yān shù 。
jīn zhāo kāi juàn yī xīn rán , huǎng ruò shēn qīn dào qí chǔ 。
xú láng dú lì yí rú shān , zhāo bù néng lái huī bù qù 。
jiù jū wàn wǎ bì fú yān , jié máo què jiù qiáo nán zhù 。
xuě jìn chūn shēng shuǐ sì lán , xiǎng jūn qīng xiào diào yú ān 。
dào shàng hóng chén gāo shí zhàng , duàn wú yī diǎn dào qiáo nán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.