Traditional

題梁山軍瑞豐亭

我行都梁窘風雪,史君喜事能留客;瑞豐亭上一尊酒,渺渺郊原水初白。
峽中地褊常苦貧,政令愈簡民愈淳。
本來無事隻畏擾,擾者才吏非庸人。
都梁之民獨無苦,須晴得晴雨得雨;史君心愛稼如雲,時上斯亭按歌舞。
歌闌舞罷史君醉,父老羅拜豐年賜。
聖朝尚實抑虛文,縱產芝房非上瑞。

Simplified

题梁山军瑞丰亭

我行都梁窘风雪,史君喜事能留客;瑞丰亭上一尊酒,渺渺郊原水初白。
峡中地褊常苦贫,政令愈简民愈淳。
本来无事只畏扰,扰者才吏非庸人。
都梁之民独无苦,须晴得晴雨得雨;史君心爱稼如云,时上斯亭按歌舞。
歌阑舞罢史君醉,父老罗拜丰年赐。
圣朝尚实抑虚文,纵产芝房非上瑞。

Pronunciation

tí liáng shān jūn ruì fēng tíng

wǒ xíng dū liáng jiǒng fēng xuě , shǐ jūn xǐ shì néng liú kè û ruì fēng tíng shàng yī zūn jiǔ , miǎo miǎo jiāo yuán shuǐ chū bái 。
xiá zhōng dì biǎn cháng kǔ pín , zhèng líng yù jiǎn mín yù chún 。
běn lái wú shì zhī wèi rǎo , rǎo zhě cái lì fēi yōng rén 。
dū liáng zhī mín dú wú kǔ , xū qíng dé qíng yǔ dé yǔ û shǐ jūn xīn ài jià rú yún , shí shàng sī tíng àn gē wǔ 。
gē lán wǔ bà shǐ jūn zuì , fù lǎo luó bài fēng nián cì 。
shèng zhāo shàng shí yì xū wén , zòng chǎn zhī fáng fēi shàng ruì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.