Traditional

題梅漢卿醉經堂

它人爛醉錦瑟傍,君獨醉心編簡香;沈酣骨髓春盎盎,如枕麯蘗羅杯觴。
三萬牙簽插高架,五千黃卷撐枯腸。
信哉名教有樂地,白首不入無功鄉。

Simplified

题梅汉卿醉经堂

它人烂醉锦瑟傍,君独醉心编简香;沉酣骨髓春盎盎,如枕麴蘖罗杯觞。
三万牙签插高架,五千黄卷撑枯肠。
信哉名教有乐地,白首不入无功乡。

Pronunciation

tí méi hàn qīng zuì jīng táng

tā rén làn zuì jǐn sè bàng , jūn dú zuì xīn biān jiǎn xiāng û chén hān gǔ suǐ chūn àng àng , rú zhěn qū niè luó bēi shāng 。
sān wàn yá qiān chā gāo jià , wǔ qiān huáng juàn chēng kū cháng 。
xìn zāi míng jiào yǒu lè dì , bái shǒu bù rù wú gōng xiāng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.