Traditional

題江陵村店壁

青旆三家市,黃茆十裏岡。
蓬飛風浩浩,塵起日茫茫。
馳騁多從獸,鉏耰少破荒。
行人相指似,此路走襄陽。

Simplified

题江陵村店壁

青旆三家市,黄茆十里冈。
蓬飞风浩浩,尘起日茫茫。
驰骋多从兽,鉏耰少破荒。
行人相指似,此路走襄阳。

Pronunciation

tí jiāng líng cūn diàn bì

qīng pèi sān jiā shì , huáng máo shí lǐ gāng 。
péng fēi fēng hào hào , chén qǐ rì máng máng 。
chí chěng duō cóng shòu , chú yōu shǎo pò huāng 。
xíng rén xiāng zhǐ sì , cǐ lù zǒu xiāng yáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.