Traditional

題法華山天衣寺

山為蓮宮作畫屏,樓臺迤邐插青冥。
雲生座底鋪金地,風起松梢韻寶鈴。
龍噴水聲連擊罄,猿啼月色閑持經。
時人不信非凡境,試入玄關一夜聽。

Simplified

题法华山天衣寺

山为莲宫作画屏,楼台迤逦插青冥。
云生座底铺金地,风起松梢韵宝铃。
龙喷水声连击罄,猿啼月色闲持经。
时人不信非凡境,试入玄关一夜听。

Pronunciation

tí fǎ huá shān tiān yī sì

shān wéi lián gōng zuò huà píng , lóu tái yǐ lǐ chā qīng míng 。
yún shēng zuò dǐ pū jīn dì , fēng qǐ sōng shāo yùn bǎo líng 。
lóng pēn shuǐ shēng lián jī qìng , yuán tí yuè sè xián chí jīng 。
shí rén bù xìn fēi fán jìng , shì rù xuán guān yī yè tīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.