Traditional

題潯陽樓 自此後詩,江州司馬時作。

常愛陶彭澤,文思何高玄。
又怪韋江州,詩情亦清閑。
今朝登此樓,有以知其然。
大江寒見底,匡山青倚天。
深夜湓浦月,平旦爐峰煙。
清輝與靈氣,日夕供文篇。
我無二人才,孰為來其間?
因高偶成句,俯仰愧江山。

Simplified

题浔阳楼 自此后诗,江州司马时作。

常爱陶彭泽,文思何高玄。
又怪韦江州,诗情亦清闲。
今朝登此楼,有以知其然。
大江寒见底,匡山青倚天。
深夜湓浦月,平旦炉峰烟。
清辉与灵气,日夕供文篇。
我无二人才,孰为来其间?
因高偶成句,俯仰愧江山。

Pronunciation

tí xún yáng lóu zì cǐ hòu shī , jiāng zhōu sī mǎ shí zuò 。

cháng ài táo péng zé , wén sī hé gāo xuán 。
yòu guài wéi jiāng zhōu , shī qíng yì qīng xián 。
jīn zhāo dēng cǐ lóu , yǒu yǐ zhī qí rán 。
dà jiāng hán jiàn dǐ , kuāng shān qīng yǐ tiān 。
shēn yè pén pǔ yuè , píng dàn lú fēng yān 。
qīng huī yǔ líng qì , rì xī gōng wén piān 。
wǒ wú èr rén cái , shú wéi lái qí jiān ?
yīn gāo ǒu chéng jù , fǔ yǎng kuì jiāng shān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.