Traditional

題海圖屏風 元和己醜年作。

海水無風時,波濤安悠悠。
鱗介無小大,遂性各沈浮。
突兀海底鰲,首冠三神丘。
鉤網不能制,其來非一秋。
或者不量力,謂茲鰲可求。
屃赑牽不動,綸絕沈其鉤。
一鰲既頓頷,諸鰲齊掉頭。
白濤與黑浪,呼吸繞咽喉。
噴風激飛廉,鼓波怒陽侯。
鯨鯢得其便,張口欲吞舟。
萬裏無活鱗,百川多倒流。
遂使江漢水,朝宗意亦休。
蒼然屏風上,此畫良有由。

Simplified

题海图屏风 元和己丑年作。

海水无风时,波涛安悠悠。
鳞介无小大,遂性各沉浮。
突兀海底鳌,首冠三神丘。
钩网不能制,其来非一秋。
或者不量力,谓兹鳌可求。
屃赑牵不动,纶绝沉其钩。
一鳌既顿颔,诸鳌齐掉头。
白涛与黑浪,呼吸绕咽喉。
喷风激飞廉,鼓波怒阳侯。
鲸鲵得其便,张口欲吞舟。
万里无活鳞,百川多倒流。
遂使江汉水,朝宗意亦休。
苍然屏风上,此画良有由。

Pronunciation

tí hǎi tú píng fēng yuán hé jǐ chǒu nián zuò 。

hǎi shuǐ wú fēng shí , bō tāo ān yōu yōu 。
lín jiè wú xiǎo dà , suì xìng gè chén fú 。
tū wù hǎi dǐ áo , shǒu guān sān shén qiū 。
gōu wǎng bù néng zhì , qí lái fēi yī qiū 。
huò zhě bù liáng lì , wèi zī áo kě qiú 。
xì bì qiān bù dòng , lún jué chén qí gōu 。
yī áo jì dùn hàn , zhū áo qí diào tóu 。
bái tāo yǔ hēi làng , hū xī rào yān hóu 。
pēn fēng jī fēi lián , gǔ bō nù yáng hóu 。
jīng ní dé qí biàn , zhāng kǒu yù tūn zhōu 。
wàn lǐ wú huó lín , bǎi chuān duō dǎo liú 。
suì shǐ jiāng hàn shuǐ , zhāo zōng yì yì xiū 。
cāng rán píng fēng shàng , cǐ huà liáng yǒu yóu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.