Traditional

題清頭陀

頭陀獨宿寺西峰,百尺禪庵半夜鐘。
煙月蒼蒼風瑟瑟,更無雜樹對山松。

Simplified

题清头陀

头陀独宿寺西峰,百尺禅庵半夜钟。
烟月苍苍风瑟瑟,更无杂树对山松。

Pronunciation

tí qīng tóu tuó

tóu tuó dú sù sì xī fēng , bǎi chǐ chán ān bàn yè zhōng 。
yān yuè cāng cāng fēng sè sè , gēng wú zá shù duì shān sōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.