Traditional

題靈巖寺

娃宮屟廊尋已傾,硯池香徑又欲平。
二三月時何草綠,幾百年來空月明。
使君雖老頗多思,攜觴領妓處處行。
今愁古恨入絲竹,一曲涼州無限情。
直自當時到今日,中間歌吹更無聲。

Simplified

题灵岩寺

娃宫屟廊寻已倾,砚池香径又欲平。
二三月时何草绿,几百年来空月明。
使君虽老颇多思,携觞领妓处处行。
今愁古恨入丝竹,一曲凉州无限情。
直自当时到今日,中间歌吹更无声。

Pronunciation

tí líng yán sì

wá gōng xiè láng xún yǐ qīng , yàn chí xiāng jìng yòu yù píng 。
èr sān yuè shí hé cǎo lǜ , jī bǎi nián lái kōng yuè míng 。
shǐ jūn suī lǎo pō duō sī , xié shāng lǐng jì chǔ chǔ xíng 。
jīn chóu gǔ hèn rù sī zhú , yī qū liáng zhōu wú xiàn qíng 。
zhí zì dāng shí dào jīn rì , zhōng jiān gē chuī gēng wú shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.