Traditional

題靈祐和尚故居

嘆逝翻悲有此身,禪房寂寞見流塵。
多時行徑空秋草,幾日浮生哭故人。
風竹自吟遙入磬,雨花隨淚共沾巾。
殘經窗下依然在,憶得山中問許詢。

Simplified

题灵祐和尚故居

叹逝翻悲有此身,禅房寂寞见流尘。
多时行径空秋草,几日浮生哭故人。
风竹自吟遥入磬,雨花随泪共沾巾。
残经窗下依然在,忆得山中问许询。

Pronunciation

tí líng yòu hé shàng gù jū

tàn shì fān bēi yǒu cǐ shēn , chán fáng jì mò jiàn liú chén 。
duō shí xíng jìng kōng qiū cǎo , jī rì fú shēng kū gù rén 。
fēng zhú zì yín yáo rù qìng , yǔ huā suí lèi gòng zhān jīn 。
cán jīng chuāng xià yī rán zài , yì dé shān zhōng wèn xǔ xún 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.