Traditional

題焚經臺

門徑蕭蕭長綠苔,一回登此一徘徊。
青牛謾說函關去,白馬親從印土來。
確實是非憑烈焰,要分真偽築高臺。
春風也解嫌狼藉,吹盡當年道教灰。

Simplified

题焚经台

门径萧萧长绿苔,一回登此一徘徊。
青牛谩说函关去,白马亲从印土来。
确实是非凭烈焰,要分真伪筑高台。
春风也解嫌狼藉,吹尽当年道教灰。

Pronunciation

tí fén jīng tái

mén jìng xiāo xiāo cháng lǜ tái , yī huí dēng cǐ yī pái huái 。
qīng niú mán shuō hán guān qù , bái mǎ qīn cóng yìn tǔ lái 。
què shí shì fēi píng liè yàn , yào fēn zhēn wěi zhù gāo tái 。
chūn fēng yě jiě xián láng jiè , chuī jìn dāng nián dào jiào huī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.