Traditional

題牛相公歸仁裏宅新成小灘

平生見流水,見此轉留連。
況此朱門內,君家新引泉。
伊流決一帶,洛石砌千拳。
與君三伏月,滿耳作潺湲。
深處碧磷磷,淺處清濺濺。
碕岸束嗚咽,沙汀散淪漣。
翻浪雪不盡,澄波空共鮮。
兩岸灩預口,一泊瀟湘天。
曾作天南客,漂流六七年。
何山不倚杖,何水不停船。
巴峽聲心裏,松江色眼前。
今朝小灘上,能不思悠然。

Simplified

题牛相公归仁里宅新成小滩

平生见流水,见此转留连。
况此朱门内,君家新引泉。
伊流决一带,洛石砌千拳。
与君三伏月,满耳作潺湲。
深处碧磷磷,浅处清溅溅。
碕岸束呜咽,沙汀散沦涟。
翻浪雪不尽,澄波空共鲜。
两岸滟预口,一泊潇湘天。
曾作天南客,漂流六七年。
何山不倚杖,何水不停船。
巴峡声心里,松江色眼前。
今朝小滩上,能不思悠然。

Pronunciation

tí niú xiāng gōng guī rén lǐ zhái xīn chéng xiǎo tān

píng shēng jiàn liú shuǐ , jiàn cǐ zhuǎn liú lián 。
kuàng cǐ zhū mén nèi , jūn jiā xīn yǐn quán 。
yī liú jué yī dài , luò shí qì qiān quán 。
yǔ jūn sān fú yuè , mǎn ěr zuò chán yuán 。
shēn chǔ bì lín lín , qiǎn chǔ qīng jiàn jiàn 。
qí àn shù wū yān , shā tīng sàn lún lián 。
fān làng xuě bù jìn , chéng bō kōng gòng xiān 。
liǎng àn yàn yù kǒu , yī bó xiāo xiāng tiān 。
zēng zuò tiān nán kè , piāo liú liù qī nián 。
hé shān bù yǐ zhàng , hé shuǐ bù tíng chuán 。
bā xiá shēng xīn lǐ , sōng jiāng sè yǎn qián 。
jīn zhāo xiǎo tān shàng , néng bù sī yōu rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.