Traditional

題玉泉寺

湛湛玉泉色,悠悠浮雲身。
閑心對定水,清凈兩無塵。
手把青筇杖,頭戴白綸巾。
興盡下山去,知我是誰人。

Simplified

题玉泉寺

湛湛玉泉色,悠悠浮云身。
闲心对定水,清净两无尘。
手把青筇杖,头戴白纶巾。
兴尽下山去,知我是谁人。

Pronunciation

tí yù quán sì

zhàn zhàn yù quán sè , yōu yōu fú yún shēn 。
xián xīn duì dìng shuǐ , qīng jìng liǎng wú chén 。
shǒu bǎ qīng qióng zhàng , tóu dài bái lún jīn 。
xīng jìn xià shān qù , zhī wǒ shì shuí rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.