Traditional

題王處士郊居

半依雲渚半依山,愛此令人不欲還。
負郭田園八九頃,向陽茅屋兩三間。
寒松縱老風標在,野鶴雖饑飲啄閑。
一臥江村來早晚,著書盈帙鬢毛斑。

Simplified

题王处士郊居

半依云渚半依山,爱此令人不欲还。
负郭田园八九顷,向阳茅屋两三间。
寒松纵老风标在,野鹤虽饥饮啄闲。
一卧江村来早晚,著书盈帙鬓毛斑。

Pronunciation

tí wáng chǔ shì jiāo jū

bàn yī yún zhǔ bàn yī shān , ài cǐ líng rén bù yù huán 。
fù guō tián yuán bā jiǔ qǐng , xiàng yáng máo wū liǎng sān jiān 。
hán sōng zòng lǎo fēng biāo zài , yě hè suī jī yǐn zhuó xián 。
yī wò jiāng cūn lái zǎo wǎn , zhù shū yíng zhì bìn máo bān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.