Traditional

題王家莊臨水柳亭

弱柳緣堤種,虛亭壓水開。
條疑逐風去,波欲上階來。
翠羽偷魚入,紅腰學舞回。
春愁正無緒,爭不盡殘杯。

Simplified

题王家庄临水柳亭

弱柳缘堤种,虚亭压水开。
条疑逐风去,波欲上阶来。
翠羽偷鱼入,红腰学舞回。
春愁正无绪,争不尽残杯。

Pronunciation

tí wáng jiā zhuāng lín shuǐ liǔ tíng

ruò liǔ yuán dī zhǒng , xū tíng yā shuǐ kāi 。
tiáo yí zhú fēng qù , bō yù shàng jiē lái 。
cuì yǔ tōu yú rù , hóng yāo xué wǔ huí 。
chūn chóu zhèng wú xù , zhēng bù jìn cán bēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.