Traditional

題瑯邪上方

東晉王家在此溪,南朝樹色隔窗低。
碑沈字滅昔人遠,谷鳥猶向寒花啼。

Simplified

题琅邪上方

东晋王家在此溪,南朝树色隔窗低。
碑沈字灭昔人远,谷鸟犹向寒花啼。

Pronunciation

tí láng xié shàng fāng

dōng jìn wáng jiā zài cǐ xī , nán zhāo shù sè gé chuāng dī 。
bēi shěn zì miè xī rén yuǎn , gǔ niǎo yóu xiàng hán huā tí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.