Traditional

題畫帳二首·遠帆

朝見巴江客,暮見巴江客。
雲帆儻暫停,中路陽臺夕。

Simplified

题画帐二首·远帆

朝见巴江客,暮见巴江客。
云帆傥暂停,中路阳台夕。

Pronunciation

tí huà zhàng èr shǒu · yuǎn fān

zhāo jiàn bā jiāng kè , mù jiàn bā jiāng kè 。
yún fān tǎng zàn tíng , zhōng lù yáng tái xī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.