Traditional

題石山人

騰騰兀兀在人間,貴賤賢愚盡往還。
膻膩筵中唯飲酒,歌鐘會處獨思山。
存神不許三屍住,混俗無妨兩鬢斑。
除卻余杭白太守,何人更解愛君閑?

Simplified

题石山人

腾腾兀兀在人间,贵贱贤愚尽往还。
膻腻筵中唯饮酒,歌钟会处独思山。
存神不许三尸住,混俗无妨两鬓斑。
除却余杭白太守,何人更解爱君闲?

Pronunciation

tí shí shān rén

téng téng wù wù zài rén jiān , guì jiàn xián yú jìn wǎng huán 。
shān nì yán zhōng wéi yǐn jiǔ , gē zhōng huì chǔ dú sī shān 。
cún shén bù xǔ sān shī zhù , hùn sú wú fáng liǎng bìn bān 。
chú què yú háng bái tài shǒu , hé rén gēng jiě ài jūn xián ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.